PDF
 
 
 
 
 

Комесар - CommDH(2013)4 09 April 2013

Извештај од Нилс Муижниекс, Комесар за човекови права на Советот на Европа, по неговата посета на „поранешната југословенска Република Македонија”, од 26 до 29 ноември 2012


This document is available in  PDF   format.