CONSILIUL EUROPEI
COMITETUL DE MINIŞTRI

Recomandarea Nr. R (99) 20 a Comitetului de Miniştri către Statele Membre privind soluţionarea amiabilă a tuturor dificultăţilor susceptibile a surveni în aplicarea convenţiilor Consiliul Europei în materie penală

(Adoptată de Comitetul de Miniştri la 15 septembrie 1999 la cea de-a 679-a întrunire a Adjuncţilor Miniştrilor)

Comitetul de Miniştri, în baza Articolului 15.b din Statutul Consiliului Europei,

Având în vedere Convenţiile Consiliului Europei în materie penală;

Recunoscându-se faptul că prin intermediul unor astfel de convenţii se urmăresc în special obiective constând în:

  - apărarea statutului de drept;
  - promovarea drepturilor omului;
  - lupta pentru stabilitatea democratică în Europa;
  - consolidarea cooperării juridice europene în materie penală;
  - asistarea victimelor şi suportul pentru restabilirea drepturilor lor;
  - vegherea bunei administrări a justiţiei prin trimiterea în faţa instanţei a celor acuzaţi de săvârşirea unei infracţiuni;
  - promovarea reabilitării sociale a infractorilor;

Dornic de consolidarea capacităţii sale de a urmări astfel de obiective într-o manieră largă şi armonioasă:

Convins că în acest sens, este adecvată facilitarea, conform îndrumărilor anexate, soluţionării amiabile a tuturor dificultăţilor susceptibile a surveni în aplicarea unei convenţii sau mai multor convenţii ale Consiliul Europei în materie penală,

  1. Recomandă guvernelor Statelor Membre:

  a. să continue să informeze Comitetul European privind Problemele Criminalităţii (CDPC) prin intermediul PC-OC (Comitetul de Experţi de aplicare a Convenţiilor Europene de cooperare în materie penală), cu privire la aplicarea tuturor convenţiilor în materie penală şi cu privire la orice dificultate ce ar putea surveni cu această ocazie;
  b. în aşteptarea intrării în vigoare a dispoziţiilor extinzând în mod formal rolul CDPC în acest domeniu la Convenţia Europeană privind extrădarea şi la Convenţia Europeană de asistenţă mutuală în materie penală, să accepte faptul că CDPC a fost chemat să facă tot ceea ce este necesar pentru a facilita soluţionarea amiabilă a tuturor dificultăţilor survenite în urma aplicării acestor convenţii;
  c. atunci când întâmpină dificultăţi care pot fi considerate ca vizând simultan două sau mai multe convenţii, să le înainteze împreună CDPC;

  2. Însărcinează Secretariatul General al Consiliului Europei să transmită această recomandare guvernelor statelor ne-membre, care sunt părţi la una sau la mai multe din convenţiile sus-menţionate, cât şi guvernelor statelor invitate să adere la una dintre aceste convenţii.

Anexă la Recomandarea Nr. R (99) 20

Îndrumări procedurale pentru soluţionarea amiabilă a dificultăţilor survenite în urma aplicării convenţiilor în materie penală

  1. Orice solicitare de soluţionare amiabilă trebuie înaintată în scris Secretariatului.
  2. Secretariatul va transmite solicitările Biroului pentru examinare la cea mai apropiată întrunire, fie că este o întrunire a Biroului, fie că este o sesiune plenară a CDPC.
  3. Atunci când solicitarea este urgentă, Secretariatul, consultându-se cu Biroul CDPC, va pune în mişcare o procedură de urgenţă.
  4. Ori de câte ori soluţionările amiabile coincid cu o sesiune plenară a CDPC, aceasta va fi examinată în cadrul unui grup de lucru cu alcătuire nelimitată a CDPC.
  5. Atunci când nu coincid cu sesiunile plenare ale CDPC, soluţionările amiabile vor fi examinate în cadrul unui grup de lucru ad hoc al CDPC, înfiinţat şi întrunit în acest sens.
  6. Alcătuirea unui astfel de grup de lucru ad hoc va fi următoarea:

  a. persoane numite de către statele între care s-au ivit aceste dificultăţi sau disputele supuse examinării;
  b. persoane desemnate de Biroul CDPC, printre care:

  - Şefii de delegaţie la CDPC, sau înlocuitorii lor desemnaţi în acest sens;
  - Persoanele numite în acest sens de către statele care nu sunt membre ale Consiliului Europei, dar sunt părţi la una sau la mai multe convenţii a căror aplicare a ridicat dificultăţile sau disputele supuse examinării;

  7. Toţii şefii de delegaţie vor fi informaţi cu privire la solicitare şi la procedura urmată; acestora li se va permite să formuleze observaţii scrise.
  8. Preşedintele CDPC, sau un membru al Biroului, trebuie să îşi asume răspunderea şi să prezideze toate întrunirile susceptibile a avea loc în cadrul unei proceduri de soluţionare amiabilă.
  9. Numărul de persoane numite de statele implicate, cât şi numărul de persoane numite de Biroul CDPC variază în funcţie de natura dificultăţilor ridicate şi de necesitatea de a acţiona în mod eficient şi eficace.
  10. Statul care pune în mişcare procedura trebuie să menţioneze în scris circumstanţele cauzei, dificultăţile întâmpinate, să indice caracterul urgent al solicitării, cât şi scopul pe care acesta îl urmăreşte.
  11. De asemenea, statul respondent trebuie să îşi exprime în scris punctul de vedere sau orice altă observaţie pe care o consideră adecvată.
  12. La sfârşitul procedurii, se emite un document care prezintă circumstanţele, dificultăţile întâlnite, cât şi opiniile pe care CDPC – sau în cazul solicitărilor urgente, pe care grupul de lucru ad hoc – doreşte să le înainteze statelor implicate.
  13. În sfârşit, statele implicate în soluţionările amiabile pot fi invitate să comunice o reacţie cu privire la ceea ce s-a întâmplat ca urmare a procedurilor, sau cu privire la consecinţele procedurii, în special când astfel de informaţii pot prezenta interes şi pentru alte state. Top