1136th meeting (March 2012) / 1136e réunion (mars 2012)

Timofeyev group against the Russian Federation / Groupe Timofeyev contre la Fédération de Russie

    - 291 cases of non-enforcement of final domestic judicial decisions

Resolution ResDH(2004)85, Interim Resolution CM/ResDH(2009)43

    - 291 affaires de non-exécution de décisions judiciaires nationales définitives

Résolution ResDH(2004)85, Résolution intérimaire CM/ResDH(2009)43

CM/Inf/DH(2006)19rev2, CM/Inf/DH(2006)19rev3, CM/Inf/DH(2006)45, CM/ResDH(2009)43

- 202 cases of failure or substantial delay by the administration or state companies in abiding by final domestic judicial decisions / 202 affaires concernant le manquement ou le retard substantiel de l’administration ou des entreprises d’Etat à se conformer à des arrêts internes définitifs

Application/

Requête

Case / Affaire

Judgment of / arrêt du

Final on / définitif le

58263/00

TIMOFEYEV

23/10/03

23/01/04

11470/03

ABBASOV

18/02/2010

18/05/2010

38405/02

ABDEYEVY

06/03/2008

06/06/2008

41564/05

ABDULMANOVA

16/10/2008

16/01/2009

26724/03

AGIBALOVA AND OTHERS

13/04/2006

13/07/2006

30616/05

AKASHEV

12/06/2008

12/09/2008

22519/02

ALEKHINA AND OTHERS

13/04/2006

13/07/2006

28965/02

ALEKSANDROVA

06/12/2007

02/06/2008

33706/05

ALEKSENTSEVA LYUDMILA

01/02/2007

01/05/2007

36153/03

ALEKSEYEVA

11/12/2008

06/07/2009

32215/05

ANUFRIYEV

05/04/2011

15/09/2011

16115/06

ARAPOVY

29/11/2007

29/02/2008

21198/05

AYRAPETYAN

14/06/2007

12/11/2007

18338/05

AZARYEV

14/11/2008

14/02/2009

36398/04

BAYGAYEV

05/07/2007

05/10/2007

40250/02

BELYATSKAYA

27/07/2006

11/12/2006

3509/06

BEREZKINA

29/11/2007

29/02/2008

36765/03

BEZBORODOV

20/11/2008

20/02/2009

24654/03

BOBROVA

17/11/05

17/02/06

3504/02

BOGDANOV

09/02/06

09/05/06

23542/04

BOLDYREVA

06/12/2007

06/03/2008

19134/05

BOLYUKH

31/07/2007

31/10/2007

20260/04

BRAGINA

01/02/2007

01/05/2007

66462/01

BRATCHIKOVA

17/11/05

12/04/06

805/03

BRONICH

14/11/2008

14/02/2009

7412/02

CHERKASHIN

07/02/2008

07/05/2008

10415/02

CHERNYSHOV AND 11 OTHERS

28/09/2006

28/12/2006

41395/04

CHISTYAKOV

04/12/2008

04/03/2009

34433/04

DENISOV

06/03/2008

06/06/2008

21823/03

DENISOV

25/01/2007

25/04/2007

33689/05

DEYKINA

01/02/2007

01/05/2007

5761/03

DOROZHKO

26/06/2008

26/09/2008

28644/06

DVORYAKOV

29/04/2008

29/07/2008

5945/04

FURMAN

05/04/2007

05/07/2007

15407/05

GALIKHANOVA

14/11/2008

14/02/2009

33459/04

GALKIN

04/10/2007

04/01/2008

43402/02

GASAN

24/02/2005

24/05/2005

13519/02

GAYVORONSKIY

25/03/2008

25/06/2008

24657/03

GERASIMENKO

17/11/05

17/02/06

24669/02

GERASIMOVA

13/10/05

13/01/06

24077/02

GERASIMOVA NATALYA

21/07/2005

21/10/2005

5124/03

GIZZATOVA

13/01/2005

13/04/2005

21777/04

GLEBOV AND GLEBOVA

29/11/2007

29/02/2008

28785/04

GLUKHOVA AND BRAGINA

18/09/2008

26/01/2009

23287/05

GLUSHAKOVA NO. 2

10/05/2007

10/08/2007

29898/03

GORLOVA

15/02/2007

15/05/2007

40136/02

GOROKHOV

10/04/2008

10/07/2008

4171/04

GRIDIN

01/06/2006

01/09/2006

13820/04

GRIGORYEV AND KAKAUROVA

12/04/2007

12/07/2007

21419/04

GRIGORYEVA

13/07/2006

13/10/2006

19813/03

IGNATOVICH

23/10/2008

06/04/2009

36407/02

IGUSHEVA

09/02/06

09/05/06

20745/04

ISAKOV

19/06/2008

19/09/2008

24659/03

IVANNIKOVA

17/11/05

12/04/06

3436/05

IVANOV ALEKSANDR

08/02/2007

08/05/2007

29411/05

IVCHENKO

02/10/2008

02/01/2009

37758/03

KABANOV

14/11/2008

14/02/2009

43726/02

KANAYEV

27/07/2006

27/10/2006

26410/02

KAZARTSEV

02/11/2006

02/02/2007

13995/02

KAZARTSEVA AND OTHERS

17/11/05

12/04/06

72374/01

KAZMINA

15/06/2006

15/09/2006

746/05+

KAZMINA NINA AND OTHERS

13/01/2009

13/04/2009

36496/02

KESYAN

19/10/2006

19/01/2007

21268/04

KHARITICH

06/12/2007

06/03/2008

33617/04

KHOLODENKO

18/09/2008

18/12/2008

20098/03

KHVOROSTINA AND OTHERS

05/04/2007

05/07/2007

24842/04

KLETSOVA

12/04/2007

10/12/2007

36074/04

KLISHINA AND OTHERS

24/04/2008

24/07/2008

43284/02

KOLAYEV

03/07/2008

03/10/2008

41304/02

KOLTSOV

24/02/2005

24/05/2005

31276/02

KOLYADA

30/11/2006

28/02/2007

19097/04

KOLYADA IGOR

18/12/2008

18/03/2009

2068/03+

KONDRASHOV AND OTHERS

08/01/2009

08/04/2009

19798/04

KORCHAGIN

01/06/2006

01/09/2006

27295/03

KORCHAGINA AND OTHERS

17/11/05

12/04/06

26089/02

KORNEV

28/09/2006

28/12/2006

25550/05

KOROLEV

12/04/2007

12/07/2007

4543/02

KOROTKIKH

27/03/2008

27/06/2008

23490/03

KOSTENKO

07/02/2008

07/05/2008

750/02

KOTLYAROV

18/12/2008

18/03/2009

21410/04

KOVALENKO

13/07/2006

13/10/2006

934/03

KOZEYEV

31/07/2007

30/01/2008

2701/04+

KOZODOYEV AND OTHERS

15/01/2009

05/06/2009

16108/06

KOZYYAKOVA AND GUREYEV

26/04/2007

26/07/2007

731/04

KRASEV

26/06/2008

26/09/2008

11712/06

KRASYUCHENKO

11/10/2007

11/01/2008

37641/04

KRIVONOS

06/12/2007

06/03/2008

27790/03

KUDRINA

21/06/2007

31/03/2008

25114/03+

KULKOV AND OTHERS

08/01/2009

08/04/2009

37643/04

KURYANOV

06/03/2008

06/06/2008

40081/03

KUZMINSKIY

14/11/2008

14/02/2009

8355/07

KUZNETSOVA YEVDOKIYA

04/12/2008

04/03/2009

42431/02

LARIONOV

14/11/2008

14/02/2009

9800/02

LAZAREV

05/10/2006

05/01/2007

37645/04

LESNOVA

24/01/2008

24/04/2008

37354/03

LIMASOVY

22/07/2008

22/10/2008

24395/02

LOSITSKIY

14/12/2006

14/03/2007

33548/04

LYATSKAYA

18/09/2008

18/12/2008

20111/03

MAGOMEDOV

04/12/2008

04/03/2009

7023/03

MAKAROVA AND OTHERS

24/02/2005

24/05/2005

756/05+

MARKOVTSI AND SELIVANOV

23/07/2009

23/10/2009

57807/00

MARTYNOVA

26/06/2008

01/12/2008

43578/06+

MATVEYEV AND OTHERS

30/09/2010

30/12/2010

38999/05

MATVIYETS

12/06/2008

12/09/2008

22534/02

MIKHAYLOVA AND OTHERS

17/11/05

17/02/06

20937/07

MOROKO

12/06/2008

01/12/2008

26759/03

MOZHAYEVA

04/12/2008

04/03/2009

42940/02

NADEZHKIN

12/06/2008

12/09/2008

33685/05

NARTOVA

01/02/2007

01/05/2007

3311/06

NEOFITA

12/04/2007

12/07/2007

20515/04

NIKISHIN

08/02/2007

08/05/2007

47486/07

NIKITINA

15/07/2010

15/10/2010

34283/05

OOO PKG “SIB-YUKASS”

08/11/2007

02/06/2008

3790/05

OOO PTK “MERKURIY”

14/06/2007

12/11/2007

61651/00

OOO RUSATOMMET

14/06/05

14/09/05

31296/02

OSHER AND OTHERS

25/10/2007

31/03/2008

12115/03

PARFENENKOV

24/01/2008

24/04/2008

36494/02

PETRUSHKO

24/02/2005

24/05/2005

40322/02

PETUKHOV

26/06/2008

01/12/2008

42752/04

PLEKHOVA

31/01/2008

30/04/2008

43883/02

PLOTNIKOVY

24/02/2005

24/05/2005

34150/04

POGULYAYEV

03/04/2008

03/07/2008

34422/03

POLITOVA AND POLITOV

01/02/2007

01/05/2007

21447/04

POLUPANOVA MATRENA

13/07/2006

13/10/2006

31105/05

PONOMAREV ROMAN

04/12/2008

04/03/2009

34428/04

PORTNOVA

29/04/2008

29/07/2008

25964/02

POZNAKHIRINA

24/02/2005

06/07/2005

2191/03+

PRIDATCHENKO AND OTHERS

21/06/2007

21/09/2007

13869/05

PROKHOROVA

08/10/2009

08/01/2010

7111/05

PYLNOV

12/07/2007

12/10/2007

2703/02

PYRIKOV

08/06/2006

08/09/2006

22000/03

RAYLYAN

15/02/2007

09/07/2007

23405/03

REYNBAKH

29/09/05

29/12/05

3784/04

RODICHEV

23/10/2008

23/01/2009

22376/05

RYBAKOVA AND OTHERS

04/03/2010

04/06/2010

6558/06

SAIDOV

05/07/2007

05/10/2007

25270/06

SALIKOVA

15/07/2010

15/10/2010

3885/04

SEMOCHKIN

04/12/2008

04/03/2009

75894/01

SEROV

26/06/2008

26/09/2008

24766/04

SHAFRANOV

25/09/2008

06/04/2009

39888/02

SHAKIRZYANOV

20/11/2008

20/02/2009

70501/01

SHAMINA

13/07/2006

13/10/2006

2047/03

SHAPOVALOVA

05/10/2006

12/02/2007

31271/02

SHATUNOV

01/06/2006

01/09/2006

39866/02

SHESTOPALOVA AND OTHERS

17/11/05

12/04/06

42383/02

SHEVCHENKO

10/04/2008

10/07/2008

703/02

SHILOV AND BAYKOVA

29/06/2006

29/09/2006

9647/02

SHILYAYEV

06/10/05

06/01/06

21417/04

SHIRYAYEVA

13/07/2006

13/10/2006

10833/03

SHITIKOV

30/11/2006

28/02/2007

3046/03

SHLEPKIN

01/02/2007

09/07/2007

69306/01

SHVEDOV

20/10/05

20/01/06

3519/05

SIDORENKO

26/07/2007

26/10/2007

2814/04

SINITSYNA

13/12/2007

13/03/2008

3906/06

SIVOLDAYEVA

28/06/2007

28/09/2007

55885/00

SKACHEDUBOVA

01/12/05

01/03/06

6239/04

SMETANKO

29/04/2010

04/10/2010

33986/02

SOMCHENKO

31/07/2007

31/10/2007

8549/06+

STRELTSOV AND OTHER “NOVOCHERKASSK MILITARY PENSIONERS”

29/07/2010

29/10/2010

2245/05

SUBOCHEVA

15/11/2007

02/06/2008

75470/01

SUKHOBOKOV

13/04/2006

13/07/2006

23596/04

SUKHORUKOV

31/07/2008

31/10/2008

55687/00

SUNTSOVA

17/11/05

17/02/06

20518/04

TARASOV SERGEY

08/02/2007

08/05/2007

21425/04

TEREKHOVA

13/07/2006

13/10/2006

11589/04

TETSEN

03/04/2008

03/07/2008

38943/04

TIBILOV

02/10/2008

02/01/2009

14296/03

TIKHOV AND OTHERS

27/03/2008

27/06/2008

18465/05

TIMISHEV NO. 3

14/06/2007

30/01/2008

24651/03

TOLOKONNIKOVA

17/11/05

12/04/06

6396/05

TROCHEV

09/10/2008

09/01/2009

11756/06

TRUFANOVA

04/12/2008

04/03/2009

9769/04

TRUNOV

06/03/2008

06/06/2008

43715/05

TULSKAYA

23/10/2008

23/01/2009

21779/04

TYTAR

02/11/2006

02/02/2007

24770/04

USTALOV

06/12/2007

02/06/2008

38035/04

VAKULENKO

14/11/2008

14/02/2009

7237/03

VALENTINA VASILYEVA

17/11/2005

17/02/2006

21430/04

VASILYEVA

13/07/2006

13/10/2006

8011/02

VASILYEVA AND OTHERS

29/06/2006

29/09/2006

21769/03

VELSKAYA

05/10/2006

05/01/2007

8363/03

VERETENNIKOV

12/03/2009

12/06/2009

3462/04

VERSHININA

26/07/2007

26/10/2007

5555/06

VESELYASHKIN AND VESELYASHKINA

18/12/2008

18/03/2009

374/03

VOLOKITIN

09/11/2006

09/02/2007

33707/05

VOLOSKOVA

01/02/2007

01/05/2007

33728/05

VORONINA

01/02/2007

01/05/2007

5225/06

VYALYKH

22/02/2007

22/05/2007

35824/04

VYDRINA

29/03/2007

29/06/2007

15021/02

WASSERMAN

18/11/2004

18/02/2005

21071/05

WASSERMAN NO. 2

10/04/2008

29/09/2008

34687/02

YAVORIVSKAYA

07/07/05

07/10/05

1387/04

YERSHOVA

08/04/2010

04/10/2010

33720/05

ZAICHENKO

01/02/2007

01/05/2007

24277/03

ZAKOMLISTOVA

14/02/2008

14/05/2008

1144/03

ZAUGOLNOVA, JUDGMENT OF, FINAL ON

15/12/05

12/04/06

8582/05

ZHELTKOV

14/06/2007

14/09/2007

42389/02

ZHUK

14/11/2008

06/07/2009

35760/04

ZHUKOV ALEKSANDR

20/12/2007

20/03/2008

5249/06

ZHURALEV

15/01/2009

15/04/2009

23567/06

ZIABREVA

18/12/2008

18/03/2009

14667/05+

ZOLOTAREVA AND OTHERS

12/04/2011

15/09/2011

13296/03

ZVEREV

19/07/2007

19/10/2007

- 40 cases concerning failure or substantial delay by the administration in enforcing judgments relating to the social benefits of former Chernobyl workers / 40 affaires concernant le manquement ou le retard substantiel de l’administration à se conformer à des arrêts concernant des prestations sociales allouées à d’anciens ouvriers de Tchernobyl

Application/

Requête

Case / Affaire

Judgment of / arrêt du

Final on / définitif le

33264/02

LEVIN

02/02/05

02/05/06

34439/04

AGAPONOVA AND OTHERS

07/02/2008

07/05/2008

75025/01+

ALEKSENTSEVA AND OTHERS

17/01/2008

17/04/2008

966/03

ALMAYEVA

25/10/2007

25/01/2008

35774/04

ARULEPP

06/11/2008

06/02/2009

32786/04

BAKHAREV AND OTHERS

18/09/2008

18/12/2008

21932/03

BAKHAREV

19/07/2007

19/10/2007

37930/02

BAZHENOV

20/10/05

20/01/06

34679/03

BELOTSERKOVETS

03/07/2008

01/12/2008

24620/02

BELYAYEV

25/01/2007

25/04/2007

72558/01

BLAGOVESTNYY

04/07/2006

04/10/2006

33509/04

BURDOV No. 2

DH-DD(2011)302E, DH-DD(2011)625, DH-DD(2011)625add

CM/ResDH(2009)158, CM/ResDH(2011)293

15/01/2009

04/05/2009

1719/02

BUTSEV

22/09/05

15/02/06

40642/02

DENISENKOV

22/09/05

15/02/06

34431/04

DENISOVA

18/09/2008

18/12/2008

28488/04

DOKOLIN

18/09/2008

18/12/2008

27440/03

FINKOV

08/10/2009

08/01/2010

41842/04

FITISOV

08/11/2007

08/02/2008

38719/03

GLUSHAKOVA

12/04/2007

12/07/2007

38305/02

GOROKHOV AND RUSYAYEV

17/03/05

12/10/05

16583/04

GRIBANENKOV

18/02/2010

18/05/2010

63995/00

KUKALO

03/11/2005

03/02/2006

11319/04

KUKALO NO. 2

24/07/2008

24/10/2008

43209/04

LEDOVKIN

21/02/2008

21/05/2008

35893/04

LEVIN VIKTOR

25/09/2008

25/12/2008

43282/02

NAYDENKOV

07/06/2007

24/09/2007

37927/02

NIKOLAYEV

02/03/06

02/06/06

19589/02

PARKHOMOV

20/10/05

20/01/06

15890/04

PETROV VIKTOR

24/07/2008

24/10/2008

36939/02

PODYAPOLSKIY

12/06/2008

12/09/2008

38720/03

POPOV ALEKSANDR

05/04/2007

05/07/2007

26307/02

SHIRYKALOVA

27/03/2008

27/06/2008

32786/03

SILCHENKO

28/09/2006

28/12/2006

24664/02

SIVERIN

04/12/2008

04/03/2009

33660/04

SMELOV

02/10/2008

02/01/2009

37647/04

SMORODINOVA

17/01/2008

17/04/2008

34938/04

SUSLIN

23/10/2008

23/01/2009

39013/05

SVITICH

31/07/2007

31/10/2007

40543/04

VORONIN

04/12/2008

04/03/2009

38845/04

ZUBAREV

02/10/2008

02/01/2009

- 5 cases concerning failure or substantial delay by the administration or state companies in abiding by final domestic judgments - Housing disputes (Tchernobyl) / 5 affaires concernant le manquement ou le retard substantiel de l'administration ou des entreprises d'Etat à se conformer à des arrêts internes définitifs - Différends en matière de logement (Tchernobyl)

Application/

Requête

Case / Affaire

Judgment of / arrêt du

Final on / définitif le

41302/02

MALINOVSKIY

07/07/2005

07/10/2005

2109/07+

BUTENKO AND OTHERS

DH-DD(2011)595E

20/05/2010

20/08/2010

21074/03

MAKAROV

25/01/2007

25/04/2007

7363/04

MIKRYUKOV

08/12/2005

08/03/2006

6859/02

NAGOVITSYN

24/01/2008

24/04/2008

- 14 cases concerning failure or substantial delay by the administration or state companies in abiding by final domestic judgments - Housing disputes (former military) / 14 affaires concernant le manquement ou le retard substantiel de l'administration ou des entreprises d'Etat à se conformer à des arrêts internes définitifs- Différends en matière de logement (anciens militaires)

Application/

Requête

Case / Affaire

Judgment of / arrêt du

Final on / définitif le

63501/00

KONOVALOV

23/03/2006

13/09/2006

27995/05

BOGUNOV

23/10/2008

23/01/2009

24435/04

BORMOTOV

31/07/2008

31/10/2008

38872/02

GALKIN IVAN

20/11/2008

20/02/2009

9593/06

GORBUNOV

04/12/2008

04/03/2009

25971/03

KOTSAR

29/01/2009

29/04/2009

11609/05+

KRAVCHENKO AND OTHERS (MILITARY HOUSING)

16/09/2010

21/02/2011

34672/03

LEVISHCHEV

29/01/2009

06/07/2009

16048/06

LOTOREVICH

22/01/2009

22/04/2009

14656/03

PONOMARENKO

15/02/2007

15/05/2007

41307/02

SHPAKOVSKIY

07/07/2005

07/10/2005

13979/03

SLADKOV18

18/12/2008

/03/2009

40078/03

TOLSTOV

26/06/2008

26/09/2008

5730/03

YELDASHEV

12/05/2010

12/08/2010

- 2 cases concerning failure or substantial delay by the administration or state companies in abiding by final domestic judgments - Housing disputes (judges) / 2 affaires concernant le manquement ou le retard substantiel de l'administration ou des entreprises d'Etat à se conformer à des arrêts internes définitifs - Différends en matière de logement (juges)

Application/

Requête

Case / Affaire

Judgment of / arrêt du

Final on / définitif le

11931/03

TETERINY

30/06/2005

30/09/2005

5950/04

BLINOV AND BLINOVA

30/04/2009

06/11/2009

- 22 cases concerning failure or substantial delay by the administration or state companies in abiding by final domestic judgments (housing disputes) / 22 affaires concernant le manquement ou le retard substantiel de l'administration ou des entreprises d'Etat à se conformer à des arrêts internes définitifs (Différends en matière de logement)

Application/

Requête

Case / Affaire

Judgment of / arrêt du

Final on / définitif le

35259/04

KUKSA

15/06/2006

15/09/2006

25749/05

ANTONOVA

25/09/2008

26/01/2009

32048/03

BEZZOUBIKOVA

10/02/2009

10/05/2009

24229/03

BRAGA, TIMOFEYEV AND KIRYUSHKINA

06/03/2008

29/09/2008

24086/04

BULYCHEVY

08/04/2010

04/10/2010

5271/05

DUBINSKAYA LYUDMILA

04/12/2008

04/03/2009

29063/05

KARDASHIN AND OTHERS

23/10/2008

23/01/2009

26365/05

KAZANTSEVA

23/10/2008

23/01/2009

18557/06

LYKOV

12/07/2007

12/10/2007

3344/04

MAYAMSIN

27/03/2008

29/09/2008

9253/06

MIZYUK

12/04/2007

12/07/2007

38103/05

NEVOLIN

12/07/2007

31/03/2008

10418/04

NIKOLAY MATVEYEV

25/11/2010

25/02/2011

12541/05

NOVIKOV IVAN

03/04/2008

29/09/2008

38029/05

PRIVALIKHIN

DH-DD(2011)592E

12/05/2010

12/08/2010

52283/07+

RYKACHEV AND OTHERS

19/04/2011

 

38918/02

SHAROV

12/06/2008

12/09/2008

17701/03

SITNITSKIYE

12/06/2008

12/09/2008

38368/04

SYPCHENKO

01/03/2007

01/06/2007

13910/04

TARASOV

28/09/2006

12/02/2007

18762/06

TELYATYEVA

12/07/2007

12/10/2007

35932/04

ZAKHAROV

02/10/2008

26/01/2009

- 5 cases concerning failure by domestic authorities to assist in enforcing final judicial decisions placing obligations on private third parties / 5 affaires concernant le manquement des autorités nationales à leur obligation d’assistance dans le cadre de l’exécution de décisions judiciaires définitives imposant des obligations à l’égard de tiers

Application/

Requête

Case / Affaire

Judgment of / arrêt du

Final on / définitif le

23554/03

MAKAROVA

01/10/2009

01/01/2010

39178/04

BELOKOPYTOVA

19/07/2011

 

39272/04

KRAVTSOV

05/04/2011

05/07/2011

36337/03

KUNASHKO

17/12/2009

17/03/2010

3006/03

KUZNETSOVA GALINA

29/07/2010

29/10/2010 Haut de page

 

  Documents liés
 
   Réunions
 
   Documents connexes