PDF
 
 
 
 
 

CCJE(2006)OP9MK 10 November 2006

Консулативен Совет на Европските Судии (КСЕС) - Мислење број 9 (2006) на Консулативниот Совет на Европските Судии (КСЕС) за разгледување од страна на Комисијата на Министри на Советот на Европа во однос на улогата на националните судии во обезбедувањето на ефективна примена на меѓународното и европското право


This document is available in  PDF   format.