PDF
 
 
 
 
 

CCJE(2002)OP3MK 19 November 2002

СОВЕТОДАВЕН СОВЕТ НА ЕВРОПСКИ СУДИИ
(ССЕС) - МИСЛЕЊЕ Бр. 3 НА СОВЕТОДАВНИОТ СОВЕТ НА ЕВРОПСКИ СУДИИ (ССЕС) ЗА КОМИТЕТОТ НА МИНИСТРИТЕ НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА ЗА ПРИНЦИПИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА СУДИИТЕ,
ЕТИКА, НЕСООДВЕТНО ОДНЕСУВАЊЕ И НЕПРИСТРАСНОСТ


This document is available in  PDF   format.